Gyógytornász képzés

A magyar gyógytornász-fizioterapeuta képzés (BSc)

A képzés tartalmi, szerkezeti átalakítását és minőségi reformját a EU normáknak, valamint a Gyógytornászok Világszövetsége (WCPT – World Confederation for Physical  Therapy) a graduális képzéssel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés hívta életre, melyek a következők:

 • a gyógytornászok alapképzése olyan főiskolai felsőfokú képzés, amely legalább négy éves,
 • a képzés legyen függetlenül ellenőrzött és akkreditált, amely garantálja a végzettek számára a törvényi és a szakmai elismerést,
 • a szakmai képzés készítse fel a gyógytornász-fizioterapeutát az önálló tevékenységre, a fizioterápiához szükséges funkcionális diagnózis felállítására, a tervezésre és a beavatkozás elvégzésére, valamint a fizioterápiás tevékenység felügyeletére, irányítására

Mindezen elvárások ismeretében a jelenlegi magyar gyógytornászképzés messzemenően megfelel a WCPT XIII. Közgyűlésén 1995-ben Washingtonban deklarált képzési céloknak és elvárásoknak. Ezen elvárások teljesítése tette lehetővé, hogy a Magyar Gyógytornászok Társasága 1995-ben felvételt nyert a WCPT-be annak teljes jogú tagjaként.

A négy éves, egészségügyi főiskolai  képzésből kikerülő gyógytornászok:

 • képesek felmérni a beteg funkcionális állapotát, meghatározzák azokat a funkcionális problémákat és ennek hátterében álló patológiai tényezőket, amelyeket a fizioterápia módszereivel, és eszközeivel hatékonyan kezelhetők,
 • képesek definiálni, hogy milyen célokat tudnak elérni az egyes fizioterápiás módszerek alkalmazásával,
 • tudják, hogy a megelőzésben, terápiában és rehabilitációban hol a fizioterápiás eljárások helye, azokat a célnak megfelelően pontosan be tudják illeszteni a rendszerbe,
 • képesek fizioterápiás kezelési eljárások technikai kivitelezésére, valamint annak irányítására, felügyeletére.

A gyógytornászképzés hazánkban a világ legtöbb országához hasonlóan az egészségügyi szférában történik, építve annak elméleti és klinikai, kórházi hátterére.

Az alapképzéssel rendelkező gyógytornászok képesség szinten elsajátítják:

 • az egészséges és kóros mozgást jellemző ismérveket,
 • a mozgás anatómiai, élettani, kórélettani, biomechanikai, kineziológiai, alkalmazott edzéselméleti alapjait, törvényszerűségeit,
 • a mozgás vezetésének, irányításának módszereit,
 • a fizioterápia módszereit: elektroterápia elméletét és gyakorlatát, a hydro-és balneoterápia alapismereteit, a masszázs elméletét és gyakorlatát, a mozgásterápiás eljárások passzív és aktív módszereit, speciális mozgásterápiás eljárásokat (manuálterápia, streching, PNF, Bobath módszer, relaxációs módszerek),
 • a prevenció, és a rehabilitáció módszereit,
 • azokat a széles skálájú klinikai ismeretek, amelyekben a fizioterápiás eljárásokkal, és módszerekkel hatékonyan pozitív irányba lehet befolyásolni a beteg ember állapotát,
 • ehhez kapcsolódóan a primer, de főleg a secunder és tertier prevenció elveit, módszereit,
 • az állapotfelmérés alapvető fizikális vizsgálati módszereit, az egyéb vizsgálati eredmények értékelésének a legalapvetőbb ismereteit.

A gyógytornászok tevékenységi területe évről évre bővül. A hagyományosan intézeti, kórházi, klinikai területek mellett a megelőzésben és az egészség megtartásában egyre több gyógytornász dolgozik, és fokozatosan növekszik ezen ellátási formákat igénylő, és igénybevevők száma is.

Fizioterápia Mesterképzés MSc

Gyógytornász-fizioterapeuta képesítéssel rendelkezők részére, mely jelenleg Budapesten és Pécsett elérhető.

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szakterületi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzési idő: 3 félév

Az érdeklődők további információkhoz juthatnak a gyógytornászképzést folytató intézmények honlapjairól:

Budapest – Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Debrecen – Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Miskolc – Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
Szeged – Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Pécs, Szombathely, Zalaegerszeg –  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar