Adatvédelmi szabályzat

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága, mint adatkezelő ezúton foglalja össze és tájékoztatja weboldalának böngészőit, illetve szerződéses partnereit (továbbiakban együttesen, mint „Érintett” vagy „Partner”), az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről. A Társaság, mint adatkezelő jelen szabályzatban meghatározza az Érintett személyes adatainak kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: „GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Az Infotv. hatályos szövege az alábbi linken érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

A GDPR hatályos szövege az alábbi linken érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal által kiadott értesítés tárgyú okirat szerint a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága (a továbbiakban: Szolgáltató) a 7077/2017/B nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Adatkezelő adatai:

Cégnév: Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága (MGYFT)
Székhely: 1088 Budapest, Vas utca 17.
Levelezési cím: 1446 Budapest, Pf. 430.
Képviseli: Balogh Ildikó elnök
Adatvédelmi felelős: Lehel-Gyöngyösi Judit
Cégjegyzékszám: 01-02-0000179
Adószám: 19007603-1-42
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-111187/2016.
Elektronikus elérhetőség: info@gyogytornaszok.hu
Telefonos elérhetőség: +36/1/411-1208
Honlap: www.gyogytornaszok.hu

Szabályzat hatálya:

Jelen Szabályzat a természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki. A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik.

Adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben a következők feltételek közül, legalább egy teljesül az adatkezelés során:

  1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
    A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A hozzájárulás feltételei:

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárult.

Amennyiben az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől az ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

Adatkezelések

A tagfelvételhez és tagnyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés

A www.gyogytornaszok.hu oldalon található Regisztráció a Társaság online belépési nyilatkozata.

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, születési név, születési dátum és hely, anyja neve, diploma megszerzésének helye és ideje, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, adószám, munkahelyi cím, beosztás, működési kártya száma, egyéb végzettségek, nyelvismeret.
Az adatkezelés célja: az adatok ismerete nélkül az MGYFT nem tudja lefolytatni a tagfelvételi eljárást.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig tart.

A Társaság szerződéses jogviszonyban érintett személyekkel összefüggő adatkezelések

A Társaság a következő címen webáruházat tart fenn: www.gyogytornaszok.hu/webaruhaz. A Társaság a weboldalon keresztül vele jogviszonyba kerülő természetes személyeket minden esetben tájékoztatja az őket érintő adatkezelésekről. Ha – a GDPR 14. cikk (1) bekezdés szerint – nem az Érintettől kerül birtokába az adat, akkor a jelen Szabályzat közzétételével kívánja meg tájékoztatni őket az adatkezelés részleteiről.

A rendelés során a Partnernek kötelezően meg kell adnia a lenti személyes adatokat, illetve Partnerrel történő szerződéskötés esetén, illetve a megkötött szerződés teljesítése kapcsán az adatkezelés kiterjed:

  1. személyazonosító adatokra a jogi személy szerződésesfél képviselőjének adataira (név, beosztás), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adataira (telefonszám, e-mail cím)
  2. természetes személy adataira (név, felhasználó név, e-mail cím, jelszó, lakcím, telefonszám).

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Partner bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Adatkezelés célja a szerződéskötés, annak teljesítése, valamint a kapcsolattartás. Az adatok kezelésének időtartama attól függően alakul, hogy számviteli bizonylatnak minősülnek-e az adatok vagy sem. Amennyiben igen, az adatkezelés időtartamára az Szvt. 169. § (2) bekezdése lesz irányadó, így a Társaság az ügy lezárásától 8 évig kezeli azokat, a többi esetben – a vásárlás során megadott adatait – azonban a Ptk. általános elévülési idejére tekintettel 5 évig.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, tehát a szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötése.

Amennyiben a felhasználó tájékoztatást kér, meg kell adja a kapcsolatfelvétel érdekében: nevét, e-mail címét vagy telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. A Társaság ezen adatokat az információkérő levél beérkezésétől számított 1 hónapig kezeli.

A Társaság kijelenti, hogy a weboldalon történő vásárlás során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez, ezzel kapcsolatos eljáráshoz feltétlenül szükséges adatokat kéri el. A megadott személyes adatait az Érintett a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.  A regisztráció törlését a az Érintett az info@gyogytornaszok.hu elektronikus levélcímen, illetve a +36/1/411-1208 telefonszámon kérheti. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.

A Társaság kijelenti, hogy ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld, ügyfelei kizárólag a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.

Hírlevelek

A hírlevelek küldése során a kezelt személyes adatok köre a) az Érintett neve, valamint az b) Érintett e-mail címe. Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő hasznos információkat közvetíthessen az Érintett számára. Ezen adatok kezelésére az Érintett hozzájárulása alapján van jogosultsága az Adatkezelőnek  addig, míg a hozzájárulást vissza nem vonja az Érintett személy.

Számla kiállítása

A számla kiállítása a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően történik. A kezelt adatok köre a) név, b) lakcím, c) számlázási cím. Az adatkezelés célja ebben az esetben a jogszabályoknak való megfelelés. Adatkezelő ezen adatokat a számvitelről szóló törvénynek megfelelően 8 évig kezeli.

Adatfeldolgozók

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó megnevezése: adóblog.hu partner
Székhelye: Váci 95 Center Irodaház – 1139 Budapest, Váci út 95. 1. emelet
E-mail címe: konyveles@adoblogpartner.hu

Szállítással összefüggő adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Tárhely szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
E-mail címe: support@tarhely.eu
Cégjegyzékszám: 01 09 909968
Adószám: 14571332-2-42 

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő az adatkezelés során automatizál döntéshozatali eljárást nem alkalmaz. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárul.

Adatvédelmi incidens

A GDPR 4. cikke értelmében adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi. Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságának, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás során a Társaság világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli az információkat, valamint az intézkedéseket.

1. Érintettek jogai:

1.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az Érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról tömören, átláthatóan, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

1.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) adatkezelés célja,
b) az Érintett személyes adatok kategóriái,
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
h) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Társaság ezen túlmenően biztosítja a hozzáférés joga alapján a másolatkérési jogot az Érintett számára. Az Érintett által kért másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő elektronikus úton biztosítja az információkat. Az Érintett részére kérésére, amennyiben személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja az Adatkezelő a beazonosítást követően szóban is adhat tájékoztatást.

1.3. Helyesbítés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

1.4. Elfeledtetéshez való jog:

Az Érintett a Rendelet alapján jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatok már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
e) a személyes adatokat a Társaság alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.

A Társaság törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve megszűnik. Ez alól abban az esetben tesz kivételt, ha egyéb jogszabály rendelkezése ezt kizárja.

1.5. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltéteket valamelyike megvalósul:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik az adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

1.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az Érintett ezen túlmenően jogosult, hogy személyes adatainak más Társasághoz történő, közvetlen továbbítását kérje. Ez meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat csupán.

A Társaság az adathordozhatósághoz a műszaki, technikai feltételeket megteremti.

1.7. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

1.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

1.9. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja.

2. Eljárási szabályok:

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

3. Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, akit a Rendelet megsértésének eredményeként vagyon vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Társaságtól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. A Társaság és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

4. Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Társaság az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelemdíjat követelhet. A Társaság mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Társaság nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága adatkezelésével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@gyogytornaszok.hu e-mail címen.

5. Panasztétel lehetősége:

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely a www.gyogytornaszok.hu honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá.

Jelen Adatvédelmi szabályzat 2020. június 16. napjától hatályos.

A dokumentum .pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

Adatvédelmi Szabályzat-MGYFT-2020