Hivatalos információ a bérkiegészítésről

bérkiegészítés | 2020. 06. 11.

A hivatalos kormányrendelet még nem született meg, de megnyugtatásul a NEAK tájékoztatója alapján az alábbiakat tudjuk közölni:

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2020. április 3-án bejelentette, hogy az egészségügyben dolgozók munkájuk és terhelésük elismeréseként bruttó 500.000 forint egyszeri rendkívüli juttatásban részesülnek

Jogosulti kör

1.
Rendkívüli juttatásra jogosult az az egészségügyi dolgozó, aki az alábbi, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) kötött érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató) valamelyikénél az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdése a)-g) és j)pontja szerinti jogviszony valamelyikében áll és annak keretében egészségügyi tevékenységet végez:

 1. a) fekvő- illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
 2. b) egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
 3. c) laboratóriumi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
 4. d) művesekezelést végző szolgáltató,
 5. e) betegszállítást végző szolgáltató,
 6. f) az Országos Mentőszolgálat,
 7. g) az Országos Vérellátó Szolgálat.

Rendkívüli juttatásra jogosult továbbá az az egészségügyben dolgozó is, aki a fenti intézményi kör valamelyikénél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll (pl. közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott egyéb, műszaki, gazdasági, adminisztratív stb. dolgozók is).

 Az Eütev. szerinti egészségügyi és egészségügyben dolgozó meghatározása:

 1. § a) egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy,
 2. aa) aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 3. ab) aki nem rendelkezik az aa) pont szerinti szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban,
 4. b) egészségügyben dolgozó: az a) pont hatálya alá nem tartozó, az egészségügyi szolgáltatóval a szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő személy.

2.
Rendkívüli juttatásra jogosult

 1. a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltató esetén a háziorvos, valamint a fogorvos, azok helyettese, illetve a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. §-ában meghatározott egészségügyi dolgozó (ápoló, gyermekápoló, asszisztens, védőnő, orvosírnok),
 2. b) a védőnői szolgálatban, valamint iskola-egészségügyi ellátásban foglalkoztatott védőnő,
 3. c) az iskolaorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott főállású iskolaorvos,
 4. d) az otthoni hospice szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott, egészségügyi dolgozó,
 5. e) az otthoni szakápolási szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott, egészségügyi dolgozó,
 6. f) Büntetés-végrehajtás Központi Kórháznál (Tököl) egészségügyi munkakörben foglalkoztatott, az Eütev. 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,
 7. g) az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnél egészségügyi munkakörben foglalkoztatott, az Eütev. 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,
 8. h) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti, azon közreműködő egészségügyi szolgáltató egészségügyi munkakörben foglalkoztatott, az Eütev. 4. § a) pont aa) alpontja szerinti egészségügyi dolgozója, mely szolgáltató a NEAK-kal szerződéses jogviszonyban nem áll, de közvetetten közfinanszírozott szolgáltatást nyújt a közfinanszírozott szolgáltató telephelyén, a közöttük fennálló közreműködői szerződés alapján (közreműködők által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók).

3.
Rendkívüli juttatásra jogosult

 1. a)az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Családtervezési és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Osztály,
 2. b) a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint
 3. c) a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (kerületi) hivatal

Eütev. 4. § a) pont aa) alpontja szerinti egészségügyi dolgozója.

 4.
Rendkívüli juttatásra jogosult

az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, a veszélyhelyzeti betegellátásban részt vevő orvostanhallgató.

5.
Rendkívüli juttatásra jogosult

a közfeladatot ellátó honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi szervezet) állományába tartozó, védelem-egészségügyi feladatot ellátó és védelem-egészségügyben dolgozó személy.

Jogosultsági feltételek

A rendkívüli juttatásban azon bármely jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók részesíthetőek, akik közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyuk 2020. április 01. napján és az igénylés kezdetének időpontjában is fennáll.

A rendkívüli juttatás mértéke független attól, hogy a dolgozó foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik, ugyanakkor minden dolgozó csak egyszer részesíthető az elismerésben, többes jogviszony esetén is.

A rendkívüli juttatás mértéke független a munkában töltött napok számától is, tehát akkor is jogosult rá a dolgozó, ha fizetett vagy fizetés nélküli szabadságon, állásidőn, betegszabadságon, táppénzen volt/van, CSED, GYED, GYES ellátásban részesül stb.