Etikai kódex

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága

         ETIKAI KÓDEX

 

 

AZ ETKAI KÓDEX CÉLJA ÉS ALAPELVE

A Magyar Gyógytornász-fizoterapeuták Társasága (továbbiakban : Társaság) megalkotja Etikai Kódexét (továbbiakban Kódex) azzal a céllal, hogy a törvényi szabályozásokon túl a gyógytornász hivatás alapvető erkölcsi, magatartási normáit rögzítse.

Alapvető hivatásbeli erkölcsi követelmények megfogalmazásával iránymutatóul szolgál a gyógytornász-fizioterapeuta számára a betegekkel és a társadalommal kapcsolatos, illetve az egymás között követendő etikus magatartási szabályairól, illetve az etikai vétségnek minősülő cselekményekről.

Az etikai kódexben foglaltak vétkes megszegése etikai vétség.

 

Alkalmazási területe

A Kódex elvei a gyógytornász-fizioterapeutákra terjednek ki. A Társaság rendes tagjai a tagsággal együtt elfogadják a Kódex erkölcsi, szakmai elveit.

 

MEGHATÁROZÁS

 

ETIKA

Etika: filozófiai jellegű tudomány, melynek tárgya az erkölcs. Megfogalmazza az elvárt magatartás formákat, alapja az a rangsorolt humán értékrendszer, amely az egyes ember döntéseit meghatározza.

ETIKAI KÓDEX

Az etikai kódex csak lényeges szakmai etikai elveket és szabályokat rögzít, nem foglalja írásba a gyógytornász-fizioterapeutától várható valamennyi erkölcsös magatartásformát. Ebből következik, hogy a gyógytornász-fizioterapeutáknak nem csupán az Etikai Kódex előírásait kell betartani, hanem az általános erkölcsi alapelvekből levezethető követelményeknek is meg kell felelnie.

 

Hivatkozás:

Az etikai kódex a MESZK szabályaival és a WCPT etikai  elveivel egyeztetve készült.

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

     1. A GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTA ÉS A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KAPCSOLATA

 

1/1. A gyógytornász-fizioterapeuta a MESZK szabályzatát, iránymutatásait, határozatait tevékenysége folytatásánál köteles betartani.

 

 

2. MAGATARTÁS

 

2/1.A gyógytornász-.fizoterapeuta munkáját hivatásként, saját belső meggyőződés alapján, felelősség tudattal végezze.

2/2. A gyógytornász- fizioterapeutának hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor a hivatásához méltó magatartást tanúsítani.

2/3.. A gyógytornász-fizioterapeutának mind szakmai tevékenységében, mind magánéletében olyan etikus magatartást kell tanúsítania, amely a hivatásába vetett önbizalmat, valamint a gyógytornász-fizioterapeuták megbecsülését erősíti.

2/4.. A hatályos jogszabályok betartásával, a szakma szabályai szerint végezze munkáját, a beteg érdekeit figyelemben tartva.

2/5. A gyógytornász-fizioterapeutának az egészségügyi ellátás során az igazságosság, egyenlő elbánás és méltányosság elvét kell követnie, el kell kerülnie a hátrányos megkülönböztetés minden formáját.

2/6. A titoktartás elvének folyamatosan érvényesülnie kell.

2/7. A gyógytornász-fizioterapeuta tevékenysége során meg kell őriznie szakmai függetlenségét.

2/8..A Társaság valamennyi tagja elkötelezi magát a szakmai célkitűzéseknek megfelelő cselekvésre és viselkedésre.

2/9.. A Társaság tagjai számára az etikus magatartás alapja és munkájuk közös célja: a betegség megelőzés, a gyógyítás és a rehabilitáció.

2/10. A Társaság tagjai tiszteletben tartják egymás világnézetét, személyiségét.

2/11. A Társaság tagjai tartózkodnak attól, hogy a Társaság másik tagjára, annak távollétében elmarasztaló szakmai vagy erkölcsi megjegyzést tegyenek. Szakmai nézetkülönbség esetén a Társaság Vezetőségéhez lehet fordulni. Erkölcsi nézetkülönbség esetén a Társaság Etikai Bizottságához lehet fordulni.

2/12. A Társaság tagjai készek arra, hogy ismereteik bővítése céljából szakmai továbbképző és egyéb programokon vegyenek részt.

2/13. Az önálló praxisban tevékenykedő gyógytornász-fizioterapeuták az üzleti követelmény  rendszer  teljesítése mellett is követik a Kódex elveit.

 

 

            3. A BETEG ÉS A GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPUTA KAPCSOLATA

 

3/1. A Társaság tagjai garantálják a fizioterápiás kezelést igénybe vevő egyén emberi méltóságának tiszteletét, személyi jogainak érvényesülését, melyet nem korlátozhatnak a nemzeti hovatartozás, kereskedelmi érdek, a faj, a vallás, a bőrszín, az életkor, a nem, a politikai vagy társadalmi státusszal kapcsolatos szempontok.

3/2. A Társaság tagjaitól elvárható, hogy a betegekkel tapintatos, megértő magatartást tanúsítson.

3/3. A Társaság tagjai nem használhatják fel szaktudásukat, helyzetüket arra, hogy a beteggel való kapcsolatukból személyes előnyt tisztességtelenül szerezzenek.

3/4. A gyógytornász-fizioterapeuta a szakorvos által felállított diagnózis alapján önállóan megtervezi, a legcélravezetőbb módszert/módszereket megválasztja, kerüli a látványos, de hatástalan eljárásokat a kezelés során.

3/5. A páciensnek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a kezelésre vonatkozó információk birtokában beleegyezzen a kezelésbe, avagy visszautasítsa azt.

3/6.A gyógytornász.fizioterapeuta a beteg érdekében szükség esetén köteles konzultálni és együttműködni más kollégával, egészségügyi szakdolgozóval, orvossal.

3/7. A gyógytornász-fizioterapeuta kompetenciájának megfelelően körültekintően végzi a beteg tájékoztatását, a beteg állapotára és körülményeit figyelembe véve.

3/8. A gyógytornász-fizioterapeuta nem állíthatja magáról és nem kelthet olyan látszatot, hogy olyan szakismeretek, egészségügyi ellátási lehetőségek birtokában van, amelyekkel valójában nem rendelkezik.

 

      4. A GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTÁK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATA

 

4/1. A gyógytornász-fizioterapeutának kerülnie kell a kollégát/kollégákat sértő megjegyzéseket, a másik fél lejáratását. A szakmai vitákban kizárólag tárgyszerű érvelésnek van helye, súlyosan etikátlan a kioktató, megalázó, személyeskedő hangnem.

4/2.  Ha a gyógytornász-fizioterapeutától egy másik kollégáról referenciát kérnek, a tájékoztatásnak tárgyilagosnak, elfogultságtól mentesnek kell lennie és kizárólag a másik kolléga szaktudásával kapcsolatos információkra szorítkozhat. Súlyosan etikátlan minden olyan alaptalan, bizonyíthatatlan információ, kifogásoló, lekicsinylő, elmarasztaló vagy hitelrontó kijelentés, amely alkalmas arra, hogy közvetlenül vagy közvetve rontsa a másik kolléga jó hírnevét, megingassa a belé vetett bizalmat.

4/3. A kollégákkal vagy felettesekkel szemben felmerülő problémát elsősorban a szolgálati út betartásával kell tisztázni. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az egészségügyi ellátást igénybe vevőktől és hozzátartozóiktól az ilyen jellegű problémát távol kell tartani.

4/4. A gyógytornász-fizioterapeuta köteles tartózkodni a betegszerzés minden tisztességtelen formájától.

 

 

    5. TÁJÉKOZTATÁS A GYÓGYTORNA TEVÉKENYSÉGRŐL (REKLÁM, HONLAP)

 

5/1.A gyógytornász-fizoterapeuta közszereplése a gyógytornász hivatás preztizséhez méltó színvonalú legyen.

5/2. A nyilvánosságnak szánt bármely információnak világosnak, tényszerűnek, elfogulatlannak és megalapozottnak kell lennie.

5/3.A gyógytornász-fizioterapeuta jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezető és nem sérti a jelen Etikai Kódex alapelveit.

5/4. A gyógytornász–fizioterapeta a tevékenységére vonatkozó tájékoztatás során fokozott gondossággal és körültekintéssel köteles biztosítani az egészségügyi titoktartási kötelezettség és a hivatás méltóságának megtartását.

5/5.Súlyosan etikátlan más kolléga, egészségügyi dolgozó, vagy szolgáltató szakmai , vagy személyes jó hírnevének alaptalan rontására alkalmas bármilyen közlés.

5/6. A gyógytornász- fizioterapeuta tevékenységének Interneten való megjelenése ( pl. honlap szerkesztése) általánosságban nem ütközhet a jelen szabályzat, Kódex rendelkezéseivel.

5/7. A honlapon a hivatás alapelveivel és alapértékeivel összeegyeztethető adatok, információk jelenhetnek meg.

 

6. ETIKAI ELVÁRÁSOK

 

6/1. A tag folyamatosan fejlessze tudását, naprakészen ismerje a munkáját befolyásoló jogi szabályozásokat.

6/2. A tag munkája során hivatása hagyományainak megfelelően érintkezzék más szakemberekkel, adja meg a kellő megbecsülést és tiszteletet, melyet saját hivatásával szemben is várjon el.

6/3. A tagok egymással szemben fokozott igényességgel teljesítsék kötelezettségeiket. A tagok jó kollegiális kapcsolatot tartsanak fenn egymással.

6/4. Fontos a korrekt, szakmai viszony fenntartása az orvosi szakmával és más egészségügyi szakemberrel.

 

 

 7. ETIKAI BIZOTTSÁG

7/1. A gyógytornász-fizioterapeuták fel kell ismerjék, hogy amennyiben egy kolléga nem tartja be a szakma etikai alapelveit, amelyet a Kódex tartalmaz, az káros hatással van a páciensre és a  szakmára.

7/2. Etikátlan magatartást nem szabad a páciens vagy hozzátartozók jelenlétében kifogásolni.

7/1. Etikai vétség gyanúját írásban lehet beterjeszteni az Etikai Bizottsághoz. Fontos, hogy a bejelentő és a bepanaszolt személy egyértelműen azonosítható legyen, szerepeljen a beadványban a kifogásolt cselekmény, magatartás.

7/2. Az Etikai Bizottság a hivatalos működési rendjének megfelelően jár el a beadvánnyal kapcsolatban.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Etikai Kódex rendelkezéseit a 2013. október 04-én megtartott küldött közgyűlés  elfogadta.  Ezzel az Etikai Kódex hatályba lépett.

 

Dátum: 2013. október 04.

 

Rigó Attiláné
MGYFT
Jogi és Etikai Bizottság Elnöke

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu