MESZK ügyintézés

Tagfelvétel

Szükséges feltételek

Módja

Problémák

egészségügyi szakképesítés

nyomtatványon

ha hiányoznak adatok

alapnyilvántartásba vétel

hiánytalan olvasható kitöltés

olvashatatlan írás, aláírás hiánya

területi illetékesség vagy tag döntése

aláírással ellátva

feltételek hiánya, kizáró okok

 

postai úton, elektronikus úton, személyesen

nem a területileg illetékes szervezethez nyújtja be

 

A tagfelvételi kérelemről döntés határozat formájában készül, mely a tagságot igazoló kártyával együtt kerül megküldésre tértivevényes küldeményként. Ügyintézési idő 30 nap! A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem beérkezésének napján kezdődik, a tagdíjfizetési kötelezettség a határozathozatalt követő hónaptól!

Jó tudni! A határozat és a kártya az értesítési címre kerül kézbesítésre. Sikertelen kézbesítés esetén a posta visszahozza az irodába. Ismételt kézbesítés nincs mód. A dokumentumok személyesen vehetők át ügyfélfogadási időben.

Az adatváltozásokat 15 napon belül be kell jelenteni!

 

Tagsági viszony szüneteltetése

Szükséges feltételek

Módja

Problémák

Írásbeli nyilatkozat

bármilyen aláírt nyilatkozat

ha nincs aláírás

3.000 Ft illetékbélyeg

postai úton, személyesen

ha nincs ellátva eljárási illetékkel

tagdíjhátralék kifizetése

 

ha nem fizeti ki a tagdíjhátralékot

 

Tagsági viszony megszüntetése - tag kérésére

Szükséges feltételek

Módja

Problémák

Nyilatkozat

bármilyen aláírt nyilatkozat

ha nincs aláírás

3.000 Ft illetékbélyeg

postai úton, személyesen

ha nem a tag nyilatkozik

tagsági kártya visszaküldése

 

ha nem fizeti ki a tagdíjhátralékot

tagdíjhátralék kifizetése

 

 

 

Jó tudni! A tagsági viszony szüneteltetése alatt sem lehet igényelni kedvezményes szolgáltatásokat, a továbbképzések pedig nem ingyenesek. Tagdíjfizetési kötelezettség nincs! A munkáltatói levonás és az átutalás visszavonásáról a tagnak kell gondoskodnia mind a szüneteltetésnél, mind a megszüntetésnél.

  

Tagsági viszony megszüntetése – kamara által

Szükséges feltételek

Módja

Problémák

szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás

közigazgatási eljárás keretében

ha nem veszi át a tag, akkor is érvénybe léphet

tagsági feltételek megszűnése

hivatalos iratként (végzés, határozat)

munkáltató, ÁNTSZ és az ENKK is kap értesítést

etikai büntetés

kétszeri kézbesítés

amíg az eljárás zajlik, a tagdíj havi összege előírásra kerül

tag halála

fellebbezési idő 15 nap

 

6 hónapot meghaladó tagdíjtartozás

 

 

 

Jó tudni! A tagdíjtartozás okán nem automatikusan szűnik meg a tagsági viszony. A megszüntetéshez le kell folytatni az eljárást, mely 60-90 nap is lehet. Ez idő alatt a tag még aktív állományban van, ezért tagdíjelőírásai vannak! A  tagdíj hátralékról történő értesítés esetén, a tagot terheli a postaköltség!

Amennyiben a tagdíjtartozásról szóló értesítést a posta „címzett ismeretlen”; „elköltözött”, „cím nem azonosítható” jelzéssel hozza vissza és a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság megkeresése sem hoz eredményt, a tagság eljárás nélkül megszüntethető!

Újrafelvételnél: a teljes tagdíjtartozást ki kell fizetnie a tagnak, ha a tagsági viszonya tagdíjhátralék miatt, a kamara által lefolytatott eljárás keretében szűnt meg, valamint új tagfelvételi kérelmet kell kitöltenie, melyhez csatolnia kell a tartozás befizetéséről szóló igazolást valamint a 3.000 Ft illetéket.

 

Nem jelent kamarai tagság megszűnést, ha

Kamarai tag halála esetén a munkáltató és a hozzátartozó is jelezhet az iroda felé. A hozzátartozókat minden esetben tájékoztatni kell a tag számára megkötött biztosításról.

 

Áthelyezés

Szükséges feltételek

Módja

Problémák

eü. tevékenység helye változik

15 napon belül

nem írásban történik

nincs tagdíjtartozás

írásban az érintett területi szervezet valamelyikénél

aláírás hiányzik

 

 

ha nem fizeti ki a tagdíjhátralékot

 

Kamarai nyilvántartás – önellenőrzés

www. meszk. hu oldalon az Adatfrissítés menüpont alatt, a tagsági kártya számával és a születési dátummal lehet belépni! Elfelejtett jelszó esetén a területi szervezet irodája ad újat.

A tag az adatait frissítheti, pénzügyi befizetéseit ellenőrizheti. Itt lehet letölteni a számlákat és az adóigazolást is. 

Kamarai ügyintézés

Tagdíjfizetési módjai:

Számlaszám: 11784009-20211147-00000000

 

A tagdíj átutalásánál, illetve csekken történő befizetésnél a megjegyzés rovatba a tagsági kártya számát kell beírni.

A tagdíjakkal kapcsolatos ügyintézést, valamint a tagsági kártya pótlását az Országos Hivatal végzi. 

Tagdíjkedvezmények

50% tagdíjkedvezmény

módja

feltétel

Nyugdíjas, ha nem dolgozik

írásban, nyomtatványon

nyugdíjjogosultság igazolása

87 órát meg nem haladó részmunkaidős

személyesen, postai úton, elektronikus úton

munkaszerződés vagy munkáltatói igazolás

 

Tagdíjmentesség

módja

feltétel

65. évét betöltött

nem kell bejelenteni

automatikus

önkéntes segítő

 

szerződés vagy munkáltatói igazolás

első egészségügyi szakképesítés megszerzésének évében

írásban, nyomtatványon

bizonyítvány, oklevél

CSED, GYED, GYES,

személyesen, postai úton, elektronikus úton

Államkincstári igazolás vagy gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata

Munkanélküli

 

Munkanélküli hivatal igazolása 3 havonta

 

Jó tudni! A tagdíjkedvezmények akkor igényelhetők, ha a tagnak nincs két hónapot meghaladó tagdíjtartozása. A kedvezmény visszamenőlegesen nem igényelhető. A tagdíjkedvezmény igénylő lap és a jogosultságot igazoló dokumentum beérkezését követő hónaptól vehető igénybe. A kedvezményről a területi szervezet értesíti a tagot. A tag értesíti a munkáltatót!

 

 Kártyapótlás

Díja: 1.000 forint, melyet átutalással a 11784009-20605755 bankszámlaszámra kell utalni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: név, kártyaszám, kártyapótlás. Amennyiben eltulajdonítás miatt szükséges a tagsági kártya pótlása, akkor a rendőrségi feljelentésről szóló jegyzőkönyv másolatát kell csatolni, mert ebben az esetben a kártya pótlása díjmentes.

E-mailen: hivatal@meszk.hu (aláírva, szkennelt formában fogadható el)
Faxon: 06-1-323-2075 (aláírva fogadható el)
Postai úton: MESZK Országos Hivatal (1450 Budapest, Pf. 214.)  

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu